سایت نوجوان خامنه ای در سه زبان می باشد که عبارتند از: