بسم الله الرحمن ارحیم

سایت نوجوان خامنه ای

سایت نوجوان خامنه ای


<p><img src="http://bayanbox.ir/view/8716719761178543039/Logo.png" style="width: 100%;"></p>
<p>نام سایت:&nbsp;نوجوان خامنه ای</p>
<p>آدرس سایت:&nbsp;<a href="http://nojavan-khamenei.blog.ir/" target="_blank">nojavan-khamenei.blog.ir</a></p>
<p>توضیح مختصر:<span>در این سایت مطالبی درباره (اجتماع،فرهنگ،تربیت،رهبر انقلاب) در سه زبان {فارسی}{العربیة}{English}+{نو+جوان} ارائه می شود.</span></p>
<p>&nbsp; &nbsp; لوگوی سایت:</p>
<p><a href="http://nojavan-khamenei.blog.ir/" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/8716719761178543039/Logo.png" width="100" height="100"></a></p>
<p><span style="color: #ffffff; background-color: #0000ff;">موضوع:&nbsp;<a href="http://sarzamin-blog.blog.ir/category/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8//#section" target="_blank"><span style="color: #ffffff; background-color: #0000ff;">اندیشه و مذهب</span></a> و&nbsp;<a href="http://sarzamin-blog.blog.ir/category/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA//#section" target="_blank"><span style="color: #ffffff; background-color: #0000ff;">جامعه و سیاست</span></a> و&nbsp;<a href="http://sarzamin-blog.blog.ir/category/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C//#section" target="_blank"><span style="color: #ffffff; background-color: #0000ff;">خانواده وزندگی</span></a></span></p>

«و اسم سایتتان به این شکل: "نوجوان خامنه ای :: NOJAVAN-KHAMENEI.BLOG.IR"»


            

       

اجرا کننده: نوجوان خامنه ای :: NOJAVAN-KHAMENEI.BLOG.IR

برای اطلاعات بیشتر: http://nojavan-khamenei.blog.ir/page/About-ADS