چرا مردم به حرکت امام خمینی پیوستند؟

         

چرا مردم به حرکت امام خمینی پیوستند؟