تنها راه نجات قدس شریف، مبارزه و مقاومت است و دیگر راه ها، بی سرانجام و عقیم است.